...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނިދުށްމީހާ ރަތް މަލަށް ބިރު ގަންނާނެއެވެ.
"ގިނިދުށްމީހާ ރަތް މަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކަމެއްގެ އަދަބު ލިބިފައިވާ މީހާ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޖެހިލުންވާނެކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ