...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރާކުރުން
މ.
އެއްޗެއްގެ މަތިން އެއަށް ނާރާ އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތެރާކެނޑުން . ގެރާކޮޅައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ