...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރި
ނ.
އެތެރެ ވަރީގައި ނުވަތަ ފަޅުފަޅާއި ވިލުވިލުތެރޭގައި ތިލަކޮށް ހިކިފައި، ނުވަތަ ނުހިކި، އެއްތަނެއްގައި ހުންނަ ގާތައް، ނުވަތަ މުރަކަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރިކަން . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ރިހިމަތީލުން . ރިހިލުން . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަޑި . ބާސަލަ . ކަންފަތް ހިކާ . ކަޅަނގާރި . ކަޅި . ކުރުދަނޑިޖެހުން . އެންއެރުން . އެންގައު . ވަރަނގު . މަތިންއެރުން . މުލަންމާ . މުލައްމާ . މުލައްމާކުރުން . ފަޅައި . ފަޅު . ފޯގަ . ދަށް . ދަތްވިދުރި . ތުތިޔާފޯލި . ތުތުވުން . ލަނގިރިޖެހުން . ގަދަހަމާންތިކަން . ގިރިފަރު . ގިރިފަޅު . ގިރިގަނޑު . ގިރިސްބަޑި . ގިރިޓީބޭސް . ގިރިޓީކުރުން . ގިރިޓީފެން . ސައިބޯނިއޮށް . ޗޮއްޕަޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ