...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުނބާދޫނި
ްގަނޑެއް އެލިފައި އޮންނަ ދޫންޏެއް.
މިއީ ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެކެވެ.
މިދޫނީގެ ތުނބާއި ފައި ހުންނާނީ ދޮންކުލައިގައެވެ.
މުޅި ދޫނީގައި ހުންނަނީ ހުދުކުލައެވެ.
ފިޔައިގެކޮޅު ނުވަތަ ކުރީފަތްތައް ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
މިއީ ސީނިއަސްދޫންޏާއި ވައްތަރު ބޮޑު ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ