...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުން
ން ނާށިގަނޑެއްފަދަ އެއްޗަކުން ދެބައި ވަކިކުރުން.
(4) ފާރުގަނޑެއް ނުބައިވެގެން ހަލާކުވެގެން ދިޔުން.
(5) ހިރުގަނޑުގައި އުފެދޭ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ހިރުގަނޑު ހަލާކުވަމުން ދިޔުން.
(6) މޭވާފަދަ ތަކެތި ދޮންވެ ފައްކާވެގެންގޮސް ދިޔަފައިބާވަރަށް ފާވުން.
(7) ވިރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނިގެރުން . ގިރައިލުން . ގިރުވުން . ގެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ