...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތެޔޮއެޅި ގުޅިއަކުން ވަހެއް ނުފިލާނެ
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުންނާނެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލަކަށް:
ރީތިކޮށް ލިޔާމީހަކު ލިއުން ހުއްޓާލިއަސް އޭނާގެ އަތުގައި ގަލަމެއް ޖަހާނެ އޮނުކޮޅެއް އޮތުން.
އެއްތެޔޮ ފުރާމީހަކު އެމަސައްކަތް ހުއްޓާލިޔަސް އޭނާގެ އަތުގައި އެއްތެޔޮ ކޮޅެއް އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ