...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިލިސްރީނު އުނގުރި
ނ.
ބަނޑުހިކިގެން ބޮޑުކަމު ނުދެވުން ފަދަ ކަންތައް ދިމާވެގެން، އެކަމުގެ ފަރުވާއަށް ފުރަގަސް ފަރާތަށް ޖަހަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އުނގުރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ