...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިސްލުން
ނ.
މާބޮޑަށް ހިތްދަތިވުމުން ނުވަތަ މާ ބޮޑަށް ރޮވުމުން ނޭވާ ލުމަށްދަތިވެގެން ވާގޮތަކުން ކުރުކޮށް ނޭވާލެވޭއިރު ގޮއްވޭ އަޑުއިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮޓެބިނުން . ގިސްގަތުން . ގެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ