...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިޑިގެ
ނ.
އެކިއެކި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މަގުމަތި ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް މަގުމަތީގައި ހަދާ ބޮޑު ދޮރާއްޓެއް ކަހަލަ ތަނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަން . ހައްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ