...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުނގުރުފަތި
ްކޮށްގެން ފައިގައި އައްސާ ގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ނަށާ މީހުންގެ ފައިގައި އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
މިއުޒިކް ކުޅެ ހަދާއިރު ހަށާމީހުންގެ ފައިގައި އަޅާއެއްޗެއް.
މި އޮންނާނީ ޚާއްޞަ ގުނގުރުތަކެއް ފަތިފައްޗަށް އަމުނައި ފައިގައި އެއްސޭގޮަތަށް ހަދާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ