...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުން
ނ.
(ސ) (1) ބާރަށް ފައިޖަހަމުން ހިނގައިފައިދާއިރު އިވޭއަޑު.
(2) އެއްޗެއް އިތުރު ބާރަކާއެކު ދިރުވައިލާއިރު އިވޭއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫހޮވުން . ހަނާއެޅުން . ހަނިހަނި . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަކަތަ . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވާސް . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަލީސާނެގުން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހާސްވުން . ހިނގައިލުން . ހިނގުން . ހިނގުވުން . ހިންގައިލުން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިއްލުން . ހިތްހުއްޓުން . ހިތްބަރުކުރުން . ހިތްބަރުވުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހުނިފުރޭނުން . ހުރެފުން . ހުޅަންވައިރޯޅި . ހުއްޓުން . ހެއިއެރުން . ހެއިލެއްވުން . ހެއިލެވުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭރުވުން . ހޭބަލިވުން . ހޭއެރުން . ހޭލުން . ހޭލުންތެރިވުން . ހޭލެވުން . ހޮވުން . ހޯރު . ނަންއިއްވުން . ނަކަލުނެގުން . ނަކަލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ