...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުންބާ
ނ.
ފެނާއި ތެޔޮފަދަ އެއްޗެހި ނެގުމަށާއި އެކިއެކި އެއްޗިއްސަށް ވައި ޖެހުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިގަރު . ބުންބާ . ބޯންބާ . ކަށިގަނޑުޖެހުން . އިންޖީނުއުނދުން . އިންޖެކްޝަން . އިސްތަފާ . ވަތުފައި . މިހުގަނަ . ދެލިއަޅާގުންބާ . ތުންގަނޑު . ލާހިފުން . ގުންބާކުރުން . ގުންބާކޮޅައުން . ގުންބެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ