...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރާމުސެޓު
ނ.
1 ގުރާމުން ފެށިގެން 0001 ގުރާމާ ހަމަޔަށް ކިރަން މަޢުދަނުން ހަދާފައި ހުންނަ ވަޒަންތަކުގެ ސެޓު.
މިވަޒަންތަކުގައި ހުންނަނީ 1 ގުރާމު، 2 ގުރާމު، 5 ގުރާމު، 01 ގުރާމު، 02 ގުރާމު، 05 ގުރާމު، 001، ގުރާމު، 002 ގުރާމު،005 ގުރާމު، 0001 ގުރޭމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ