...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުރުދާ
ނ.
އިންސާނުންނާއި ހައިވާނުންގެ އެތެރެހަށީގައިވާ ގުނަވަނެއް.
މިގުނަވަން ކޮށްދޭކަމަކީ ލޭގެތެރެއިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންނުވާ ބައި ވަކި ކޮށްދީ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ހަށިގަނޑަށް އެބައި ބޭރުކޮށްދެނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަ . ކިޑުނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ