...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅުން
މ.
(1) އެކުލެވުން.
(2) އެއްކުރުން.
(3) އެއްޗެއް އަނެކައްޗަކާ ލައިމެހުން.
(4) އެކުވެރިވުން.
(5) މުވާޞަލާތުގެ ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްފަރާތާ އަނެއް ފަރާތަކާ ވާހަަކަދެއްކޭނެ ގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލޭކުރުން . ހިލޭވުން . ހީނާފަތްއެޅުން . ހުވަނދުލުން . ހޭކުން . ނިގުޅައިލުން . ނުކިއްސަރުވުން . ނޭއްދާރުވުން . ރަހަލުން . ރިއްސެޔޮލުން . ރެހަންޖެހުން . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބިސްފުޅު ކެއުން . ބެހޭ . ބެލުން . ބެލެހެއްޓުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ކަޅި . ކަފު . ކަޑިތާރުލުން . ކެއުން . ކެލާލުން . ކެލާޖެހުން . ކޭއްތުން . އަނބިފިރިކަން . އަންހެންކުޅި . އަރިސްވުން . އުޅުން . އެކުވުން . އޮމާލާ . އޮޑިމޯ . ވަރިއަށްގޮވުން . ވަރިވުން . ވަކި . ވަކިކުރުން . ވަކިވުން . ވަކިވެގަތުން . ވައިރުކުރުން . ވައުފަށް . ވަތްކަނޑައިލުން . ވަތްކެނޑުން . ވަގުއަނބި . ވަގުފިރި . ވާކެނޑުން . މަރާވިދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ