...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއި ބުރަނދަ
ނ.
ތިލަފަޅުފަޅުގައި ގިނައިން އުޅޭމަހެއް.
މިމަސް ގިނައިން އުޅެނީ ރަށްރަށުގެ ގޮޑުދޮށްތަކާއި ކައިރީ ތޮށިގަނޑު ކައިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ