...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން
"ގުއިނުދެކޭކާޅަށްގުއިފެނުން" (މިސާލުބަހެއް) އެމީހަކާ އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ލިބުމުން، ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް މުއްސަނދިކަމެއް ލިބުމުން، ބޮޑާވެގެންއުޅޭ މީހުނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ