...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއްބު
ާތުގެ މައްޗަށް މުކައްބައާއ.
އެއްސިފައަށް ފުއްޕުންލައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ސ.
ފާރޮށި ފިހާ އުނދުނުގެ ދުންހޮޅީގެ ބުޑުގަނޑު އުދުނާ ގުޅޭ ހިސާބުގައި މައްޗަށް ދުން ފޮނުވައިލުމަށް ޓަކައި ވަށްވަށްކޮށް ނުވަތަ އެހެން ސިފައަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ