...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން
" ގުދާރުބިންދައި ގެންދާވަރަށްމަސައްކަތްކުރުން" މަޖާޒު:
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުނދަގުލާއި ބުރަ އުފުލާމިންވަރުގެ ބޮޑުކަން އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ