...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދޯގުދޯގޮވުން
މ.
މަޖާޒު:
ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުރި އުނިސިފައެއްގެ މައްޗަށް ބެލުމެއްނެތި ހަމައެސިފަހުރި އަނެއް މީހަކާ ދިމާޔަށް އެސިފައާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެހި ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ