...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލޭނޫރަންމާ
ނ.
ގުލޭނޫރަން ވެލުގައި އަޅާމާ.
މިއީ ހުނވަދު މަލާ ވައްތަރު ގޮތަަކަށް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ މިރުވަސްދުވާ މަލެކެެވެ.
މިކާ ހުންނާނީ 51 އާ 02 އާ ދެމެދަށް މާހުންނާނެއެވެ.
ހުވަނދުމަަލަށްވުރެ މިމާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫރަންމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ