...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްކޯޒު
ނ.
ހަކުރުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ހަކަތަ ލިބޭ ގޮަތަށް އުފައްދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ ހިކި ވައްތަރު ހުންނަނީ ވަރަަށް ހިމުން ފުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ދިޔާ ވައްތަރު ހުންނަނީ އިންޖިކްޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ