...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުމުން
މ.
(1) ތަނެއްގެތެރޭގައި ގިނަބަޔަކު އެއްފަހަރާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ނުވަތަ އެއްޗެއް ކިޔުމުން މުޅިތަނުން އެއް އަޑަކަށް އަޑު ހިފުން.
(2) ތަނެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް އަޑުތަކެއް އެކުވެގެން އެއްއަޑަކަށް އަޑު އެކުލަވާފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުގުމައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ