...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޑި
ނ.
(1) ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޔަށް އެއްލުމަށް ހަދާ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ އޮށް ނުވަތަ އިލޮށި ނުވަތަ ޕުލާސްޓިކު ފަދަ ތަކެތިން އޮނިގަނޑެއް ހަދައި އޭގައި ކަރުދާސް ފަދަ އެއްޗެއް ތަތް ކޮށްގެންނެވެ.
(2) ރާގުޑި.
(3) މާމުޔާއި ހަކުރުފަދަ ތަކެތި ވާ ކަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅި . ހަންޕަކަޕަކަ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިރިލުން . ހިފައިގަތުން . ހުންނާ . ހުއްޓިހުރުން . ހެތުރު . ހެލިލުން . ރާރާ . ރާރާގުޑި . ރާވަޅި . ރާފެން . ބަނޑު ނަނު . ބަނުން . ބައިން . ބައިންވަޅުމާ . ބައިބަލާ . ބައިބަލާއެރުން . ބައިލިބުން . ބަދި . ބަދިލުން . ބަދިގޮޅަ . ބަގުޑިލުން . ބޮލާއެޅުން . ބޮލުރޮދި . ބޮޑުލަކި . ކައްޗާ . ކައްޗާއެޅުން . ކައްޗާދުވުން . ކާޅުމުޅޯށި . ކޮނޑުވަޅު . ކޮކާ . އަރަބިހެދުން . އަރާބެއްދުން . އަތްގުޅި . އެއްލުން . އޮނި . އޮނިގަނޑު . އޮޅުލައިގަތުން . ވަރަލުން . ވަޅަބެއްދުން . ވަކިގަނޑު . ވަކިގަނޑުއެޅުން . ވައިހޮޅި . ވައިގުޑި . ވެން . މަރަމަރަ . ފަނާގާމިރުސް . ފަގުޑިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ