...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެ
ތަ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އަންގައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ޅެންވެރިންގެ ގުލްޒާރު.
(ށ) މުޙޙޙަންމަދުގެ ފޮތް.
(4) ބަައެއް ނަން މާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ކިސްރާ ރަސްގެ.
(5) ބައެއް ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ކުރަހައިފައި ހުންނަގޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދި . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުއަނެ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ