...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެނައުން
މ.
(1) ދުރުގައި ހުރި އެއްޗެއް، ކައިރިކުރުން.
(2) ދުރުގައި ހުރި މީހަކަށް، އެންގުމުން އޭނާ އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާންކުރުން . ހަރުކުރުން . ހައްމަތަކުރުން . ހިތަށްއެރުވުން . ހިތާމަކުރުން . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހޫނުކުރުން . ހެއްވުން . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރިޔާދެމުން . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ބައްޓަންކުރުން . ބައްޓަންލުން . ބާރުދިނުން . ބުމަހެދުން . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަނިބޭލުން . ކުރުން . އަތްދަށުލުން . އުރުލެފުން . އެމުނިއެކުލެވުން . އެތެރެކުރުން . ވަޅިތެޅުން . ވައިފޭރުން . ވައްތަރުކުރުން . ވައްތަރުޖެއްސުން . މަތަ . މަތަކުރުން . މާރުޝައްލޯ . މާޖެހުން . ފަންވަރުލުން . ފަންދެމުން . ފަރިކުރުން . ފަރިއެޅުން . ފަޅުވެއްދުން . ފައިދޮށުލުން . ފުރޯތެޅުން . ފެންފާލެހިއްޕުން . ފޮޅުވައިލުން . ދަށުލުން . ދަމައިގަތުން . ދީފައިހިފުން . ތަރައްޤީކުރުން . ތަސައްވުރު . ތަސައްވުރުކުރުން . ތިރިކުރުން . ތުންމަޅި . ލިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ