...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެންދިއުން
މ.
ގެންދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހާވިޔާވުން . ހިންގުން . ހިތާކުޅެލުން . ހިތުންފިލުން . ހުންގާނުހިފުން . ހުއިހެއްޕުން . ހޫރައިލުން . ހޭނުން . ހޭއެރުވުން . ހޮޅިލުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނަގާކިއުން . ނަޤުލްކުރުން . ނާބަބޭލުން . ނެޅުން . ނެގުން . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ބަރިޖެހުން . ބައިތިއްބުން . ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން . ބުރުން . ބޭލުން . ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން . ބޯބޯމަތިންގެންދިއުން . ބޯލުން . ކަފިކަފިވުން . ކިރިއްސުން . ކިއްސަރުލުން . ކޮއްޓުން . އަނހިކުރުން . އަރުވާހިފުން . އަތްދަށުންދިއުން . އަތްތޮޅުވުން . އަޑިއަށްދިއުން . އިސްކުރުން . އުފުއްލުން . އެއްގަންކުރުން . އޮޔާދިއުން . ވަންދުއްވުން . ވަދަކު ޖެހުނު ކޮރަކައްޔެއްހެން ދަމައި ގެންދިއުން . ވަތްކަހައިލުން . ވަތްމަތިކަހައިލުން . ވަގަށްނެގުން . ވަޔާދިއުން . ވިލަރެސްކުރުން . ވެދުންބޭލުން . ވެދުންއެޅުން . މަތިންލުން . މާފަތިގެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ