...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެންދިޔުން
މ.
(1) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުން.
(2) ދިޔުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ނަންފޮހެވުން . އަހުލުން . އިންތިޚާބުވުން . އުރަދުއެޅުން . ފޮނުކިއްސަރު . ދެމުން . ތަރައްޤީކުރުން . ލައިދެމުން . ގެންދިއުން . ގެންގެރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ