...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެންގުޅުން
މ.
(1) ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި އަތުަގއި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެއްޗެއް ބާއްވައިގެން ނުވަތަ ބަހައްޓައިގެން އުޅުން.
(2) ތަރުބިޔަތުކުރުން.
(3) ކާންބޯންދީ ބެލެހެއްޓުން.
(4) އޮޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެލުން . ބެލެހެއްޓުން . ކެއުން . ތަކުރުހެއްދުން . ތަޢައްޞުބު . ތުއްތުކުރުން . ގެނަވޮންޑުން . ގޮނޑިކޮއްކޮ ކުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ