...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެޅުން
މ.
(1) ހެދުން ކޮށިކުރުން.
(2) ކޮއްޕައިލުން މިބަސް ހުތުރު ބަހުން ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
(3) ވައްދައިލުން މިބަސް ހުތުރު ބަހުން ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
(4) ހުތުރުބަހުން ކެއުމަށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރުގޮށްޖެހުން . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ކުރުޖެހުން . ކުޅުދުއްފުށީ ފުލަށްފޫގެޅުން . ފޫގެޅި . ފޫގެޅުވުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަމައިއެއްނަރަށް ފޫގެޅުން . ގަޅައިލުން . ގުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ