...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއްލުން
ނ.
(1) ލިބޭ ދެރަ.
(2) ލިބޭހަލާކު.
(3) ލިބޭކެހި.
(4) ފައިދާގެ އިދިކޮޅު.
(5) ހާނީއްކަ.
މ.
(6) އެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކަށް ވާގޮތެއް ނޭނގުން.
(7) އަދަދެއްވަކި އަދަދަކަށް ބައިކުރުން.
(8) މަގުއޮޅުން.
(9) ލޮލުކޮޅަށް ގޮސް އޮބައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާވުން . ހަކުރުބަލި . ހަލާކުކުރުން . ހާހޫރަ . ހާހޫރަކުރުން . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަވުން . ހިކިއަނަރޫފަވުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހުލި . ހުލިކުރުން . ހުލިވުން . ނަންވެއްޔާމޮޑެވުން . ނާއުއްމީދު . ނާއުއްމީދުވުން . ނުރައްކައު . ނުބައޯގަ . ނޮޅާލުން . ރީނދޫހުން . ރުޅިބޭލުން . ބަނދަރުމަތިއެނދުން . ބަރުބާދު . ބަރުބާދުކުރުން . ބަރުބާދުވުން . ބަލި . ބަލިވުން . ބިޅަކައި . ބިލަކައި . ބީ . ބީވުން . ބޭޢިއްޒަތް . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑުފިނިހައް . ކަންވެރިކަން . ކަރުދަންޖެހުން . އަނިޔާކުރުން . އަބުއި . އުރަދުއެޅުން . އެސްފިންނާ . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . ވައިވަނި . ވައިފުޅައް . ވަގުއެރުން . ވިހަ . ވިހަވައި . ވިއްސާރަ . ވިއްސާރަޖެހުން . މަރުހަތިޔާރު . މަޑި . މަޑުކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ