...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެއްލުންވުން
މ.
(1) ކަމަކުން ދެރައެއް ލިބުން.
(2) ވިޔަފާރިއެއްކޮށްގެން ފައިދާނުވެ ރައުސުމާލުން އުނިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާނީއްކަވުން . ބަރުބާދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ