...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެވެހި
ނއ.
އުޅުންހުރި މިބަސްބޭނުންކޮށްއުޅެނީ އަންހެނުންނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . އެލްމެނިއަމް . މުދައު . މުދާ . ފާސްމާނުމުދާ . ފުއްވުން . ގެވަށި . ގެވަށިކަންވާރު . ގެވަތުމުދައު . ގެވެހިސާމާނު . ސާޔަން . ސާޔަންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ