...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެމަހެދުން
ށް، ނަގިލިލާއެޅުމަށްފަހު ކަފިމަތީގައި ފަރުމާނު ބާއްވައި، ފަރުމަނުގެ މެދު ކުނބުގައި ބަނދެ، ފަރުމާނުން ފެށިގެން ފަށްގަނޑުގެ ބޭރަށް ފައިދޮށް ދަނޑިއަތުރައި ފައިދޮށް ތަކުގެމަތީގައި ރިތްދަނޑިއަޅައި ފުރާޅުގައި އައްތޮށި ދަމައި، ކޮޅުފަސް ކޮޅު މަޅުމަތި ހިޔާކުުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ