...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެމާވެދުމާދިއުން
މ.
ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ވަޑައިގަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވެދުމާދިއުން.
މިގޮތަށް ވެދުމާދާއިރު އެބޭފުޅަކު ވަޑައިގަންނަވާ އުޅަނދު ޖައްސާ ކޮންމެރަށަކުން ކުރުނބާ އިހަލަކާއި ބިލެތްބޮނޑިއަކާއި 52 ލާރިދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ