...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގެމެހެދުން
ިގޮތަކަށް މަތިހިޔާކުރުން.
މިހަދާގޮތަކީ ހަރުގެ އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދެކޮޅުގައްޔާ މެދުގައި ކުޑިޖަހައިފައި އޭގެމަތީގައި ދިގު ދަނޑިން ވަހެއްގެ ގޮތުގައި އަޅައިފައި ވަހުން ފެށިގެން ދޯނީގެ މަތިކަން މައްޗަށް ފައިދޮށް އަޅާފައި މެއްލަތައް އަތުރާ ފައި ހިޔާކުރާނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ