...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭހާ ގެއަށް ގަދަވާނެ
(މުސްކުޅިބަހެއް) ބޭރުން އަންނަ ބަޔަކަށްވުރެއެތަނެއްގައި، އުޅޭ ބަޔަކަށް އެތަނެއްގައި އުޅޭނެގޮތާއި، ރައްކާތެރި ވެވޭނެ ތަންތަން އެނގުމާ މިކަހަލަ ގޮތްގޮތުން އެތަނަކަށް މާފަރިތަވާނެކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ