...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޭގެ
ނ.
(1) ގެތައް.
(2) ގެދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވޭލި . ހަދިޔާބަޑި . ހިކަނދިވަކަރު . ހިކާދުރުކުރި . ހިތީކޭން . ހިޔައުއެރުން . ހުރަސް . ހުރަސްކުނާ . ހުޅަސްވަކަރު . ހުކުރު ހިނގުން . ނަލައަތަވާ . ނާސިގެ . ރައުޟާ . ރަފަރަފަ . ރިޔަންކޮޅުލުން . ބަނޑަހަގެ . ބަނޑުބެރި . ބަނޑުދިނުން . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަތާހިނގުން . ބާބިލި . ބާލުޚާނާ . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިތް . ބިތްބަންނަދުނބުރި . ބިލެތްގަސް . ބުރަފަތިވަކަރު . ބެރި . ބޭރުގެ . ބޮޑުހުޅު . ބޮޑުއަށި . ބޮޑުދޮރޯށި . ބޮޑުސަނދުވާ . ކަނި . ކައުޘަރު . ކަލާސީ . ކިބަޅިފަރާތް . ކުރިބޯށި . ކުރުކަނިމަތީވަކަރު . ކުޑައަށި . ކޮޅުބިތް . ކޮޅުމާ . ކޮޓަރި . ކޮޓަފާޅި . އަންބަލަންގެ . އަރިބަޑަހަގެ . އަރިވަކަރު . އަވައްޓެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ