...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮހޮރުކޭ
ނ.
ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
މި ދޫނި ހުދުކުލަޔާއި އަލި ކުލަޔާއި ކަލޫ އަލި ކުލަ ހުރެއެވެ.
ތުނބާއި ފައި ހުންނަނީ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ދޫނީގެ އެހެނިހެން ބައިަބއި ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ތުނބުގެ ކުރިކޮޅު ހުންނަނީ ލެނބިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ