...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮށްވަޅު ހެދުން
މ.
ފޭރާމުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަގޮށް އެޅުވުމަށް ފޭރާމުގައި ކަނޑާ ލޯވަޅުގެ ކައިރިހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮށްވަޅުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ