...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނގުރިޓު
ާއި އަކިރިއާއި ސިމެންތި ވަކި މިންތަކަކަށް އަޅައި އެއްކޮށް ފެން އަޅައިގެން ގަށައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ހިލަވެއްޔާއި ހިލަޔާއި ސިމެންތި ވަކި މިންތަކަަކަށް އަޅައި އެއްކޮށް ފެންއަަޅައިގެން ގަށައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(3) ނއ.
ކޮންގުރެޓުން ހަދައިފައި ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ