...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑި ހޫނުކުރުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ތަނަކަށް ގޮސް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ މީހަކު ކަމެއް ނުކޮށް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުން.
(2) ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަަދައްކަންޖެހޭ ކޮމިތީ ތަކާ މަޖިލީސް ތަކުގައި އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ