...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮނޑީގައި ޖަހާ ކޮޅުން އަޑުއެހުން
"ގޮނޑީގައިޖަހާ ކޮޅުންއަޑުއެހުން" މަޖާޒު:
މީހަކު ބުނާ އެއްޗެއް ބުނިގޮތް ނޫންގޮތްގޮތަށް އަޑު އިވޭ މީހުންނާ މެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ތިޔައަޑުއަހަނީ، ގޮޑީގައިޖަހާކޮޅުންހޭ? (ފޫކޮޅުންހޭ?)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ