...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮންޖެހުން
ެ ބޮލުގައި ނުވަތަ ކޮނޑުގައި އަތުން ޖަހައިފައި ދިއުމެވެ.
މިއީ، އަންހެނުންގެ ކެރޭކަން ދައްކަންކުރާ ކަމެކެވެ.
(2) ވާދަކުރުން.
(3) މަޖާޒު:
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަމެއް ކުރުމުން އެހެން މީހަކު، ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު އެކަމެއް އެއަށްވުރެ މޮޅަށް ކުރާނެކަމަށް ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ