...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮޅި
ނ.
ހަތަރެސްކަނަށް ބައިކޮށްފައި ހުންނަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބައިތަކުންކުރެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއަވަށް . ހަތަގޮޅިމަގު . ހަލަނި . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިޔަނި . ހިޔަނިދައު . ހޫރަހި . ނިލަމެހިދައު . ރައްކާ . ރާޒުވާ . ރާޒުވާގޮނޑި . ބާރަގަން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބުގިސްމުންޑު . ބޮޑުއަށި . ކީތު . ކުލަފޮތި . ކޮޓަރި . އަނގިޅި . އަކަ . އަކަކުރުން . އަކަޖެހުން . މަނާމަންތިރިވުން . މަންމަންގަނޑު . މަންގަނޑު . މުށި . މެދުރި . ފައިދެލް . ފަލަށްޖެހުން . ފަޗިސްފޮތިގަނޑު . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފާތެލި . ފޫގެޅި . ދައު . ދާ . ދުރުދިމާއެނދު . ދެގޮޅިދޭތެރެއިން ބޮޑުގެރިދާހައިވޭ . ތަޅަ . ލާނދާ . ގަނޑުއެޅިލުންގި . ގަންހިންގުން . ގައުއޮޑިޖެހުން . ގާކައްޅި . ގެ . ގެވަޅަ . ގެވަޅު . ގޮޅިހަމަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ