...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއި
ނ.
(1) ގޮއިބައި.
(2) ގޮއިބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ކެއުން . ވާރުއޮޑީމީހުން . ފިލާއެޅުން . ދިގުފިލާ . ތައްކަށިރުއް . ގޮއި . ގޮއިބިންވަކިކުރުން . ގޮއިބެއޮޑީގައި ހަކުރު ދަމައިފައި އޮތްހެން . ގޮއިވެރިން . ގޮއިގަނޑު . ގޮއިގަޑާ . ގޮއިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ