...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮއިބައި
ިރި ބަންޑާރަޔަށް އޮންނަ ރަށްރަށާއި މީހުން އުޅޭ ވަގުފު ނޫން ފުރަބަންޑާރަ ރަށްރަށުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުން ބަންޑާރަޔަށް ނަގާ މަސްބައި.
(4) ކޮންމެ ރާވެރިޔެއްގެ އަތުން ސަރުކާރަށްނަގާ ހަކުރުބައި.
(މިގޮތުންނަގާނީ ކޮންމެ ރާވެރިޔެއްގެ އަތުން މަހަކު (އަޑުބައެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ