...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވައިލުން
މ.
(1) ޖާފަތް.
(2) (ފ) ގޮވުން މިބަސް ލުއިކޮށްބުނާގޮތް.
(3) ކަމަކަށް ކުރާ އިލްމިމާސް.
(4) ކަމަކަށް އެދޭ އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހިތެކޯގޮވުން . ބަލިފައިގައިހިފުން . އަޅައިގޮވުން . ދަޢުވަތު . ދަޢުވަތުދިނުން . ގޮވާލުން . ޕާޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ