...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮވުން
ރެއް ނުވަތަ އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރެއް ފަދަ އަންގަންވާ އެންގުމެއް ގެ އަޑު އިއްވުން.
(8) ނިދާފައި އޮތް މީހަކު ހޭލެއްވުން.
ޢާންމުކޮށް މިަކންތައްކުރަނީ އޭނާގައިގައި އަތްލައި ނުވަތަ ގޮވައިގެންނެވެ.
(9) (ޏ) ރުއިން.
(01) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް އިލްތިމާސެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުއެއްޑުން . ހައުލްގޮވުން . ހަވެލެގޮވުން . ހަސްކާދިނުން . ހޭރުން . ހޯއްއެޑުން . ހޯއްޖެހުން . ނަންބަރަށްގޮވުން . ނަމާދަށްގޮވުން . ނީލަންގޮވުން . ރާރާކިއުން . ރޯހަޔާތްގޮވުން . ބަންގިދިނުން . ބަޑިތެޅުން . ބަޑިގޮވުން . ބަޑިޖެހުން . ބާހަގޮވުން . ބާއޮ . ބެވުން . ކާކާ . ކާކާލުން . ކިޔުން . ކީކީ . ކޮޅުދޮށިންދިނުން . ކޯފާވުން . އަރައިރުންވުން . އަޅައިގޮވުން . އަޅުވައިކިޔުން . އަސުރަށްގޮވުން . އާލާތަށްގޮވުން . އިސްތިހާރު . އެއްޑުން . އެތިވަރުގޮވުން. . އޯލުން . ވަށިވަށީންދިނުން . ވަރުއެރުވުން . ވައްކަންދިއުން . ވައްވައްޖެހުން . ވަޑިކުރުގެރުން . މުންނާރުންގޮވުން . މުންނާރުކަލޭގެ . މުރުމުރުގޮވުން . މެންދުރަށްގޮވުން . މޮއްޓެވުން . ފަންވަތަށްގޮވުން . ފިޔޮއްގޮވުން . ފުޅަކިއުން . ފުކަކަށްވަންދެންބެވުން . ފެޅަހޮއްލުން . ދީނީޝިޢާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ