...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮފި
ނ.
(1) މައިގަހުން ފަޅައިފައި ހުންނަ އޮފި.
(2) މައިމަރުގެ ދަށުން ހިނގާ ނަމުގެ ގޮތުން އެތަނަކަށް ނިންބަތްވާ ތަންތަން.
މިސާލު:
ދިވެހިނާދީގެ އަތޮޅުގެ ގޮފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަވެލި . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހުދުފުއްފިލާ . ނަރިފައިވުން . ނަލަ . ރާރޮހި . ރީތިގަސް . ބިއްލޫރިގަސް . ބުރުދާވަކަރު . ކަނދިކެޑެ . ކަޅުކޫޑި . ކަޅުއޮށަނި . ކައިރު . ކައްތިރި . ކަލަމުކުރުން . ކީރަންމާ . އަފި . އިރާކު . އިފަ . އޭނދަ . އޮފިއެލޭގަސް . ވައްގަނޑު . ވަލުހަންޑި . ވަލުފިނިފެންމާ . ވަގަބަދުނާމު . ވިނަ . ވީދައިލުން . ވީދުން . ވެއު . މައިގޮފި . މުރާކި . މޫލެއްވުން . މޫޑުން . ދަރިކަނދޮ . ދެތަނޑިމައު . ލައިބެދުން . ލުނބޯގަސް . ގަސްދޮށް . ގޮފި . ގޮފިވުން . ގޮފިފެޅުން . ގޮފިގަނޑު . ގޮފިޖެހުން . ސަޕުލިމެންޓު . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ